Chính phủ trình Quốc hội chế độ tiền lương mới từ 1-7-2024

14:21 03/10/2023

Báo cáo của Chính phủ nêu rõ sẽ trình Trung ương, Quốc hội việc thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương mới theo nghị quyết số 27 kể từ ngày 1-7-2024.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà - Ảnh: GIA HÂN
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà - Ảnh: GIA HÂN

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa thừa ủy quyền của Thủ tướng ký báo cáo gửi Quốc hội về công tác quản lý cán bộ, công chức.

Năm 2022 xử lý 10.442 công chức

Theo báo cáo giai đoạn 2020-2022 (tính đến tháng 6-2022), các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện tuyển dụng 18.867 công chức.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các địa phương đã tuyển dụng 2.242 công chức để kịp thời bổ sung số công chức nghỉ hưu, nghỉ việc, thôi việc.

Riêng tuyển dụng thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, tính đến nay đã tuyển dụng được 334 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo quy định tại nghị định 140, cụ thể có 167 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, 167 cán bộ khoa học trẻ.

Trong năm 2021 đã xử lý vi phạm 12.651 công chức (chiếm tỉ lệ 5,11% trên tổng số 247.722 công chức). Năm 2022 xử lý 10.442 công chức (tỉ lệ 4,1% trên tổng 254.757 công chức); số công chức bị kỷ luật năm 2022 giảm so với năm 2021 là 2.209 người.

Về chế độ tiền lương báo cáo nêu rõ thực hiện nghị quyết 27 của Trung ương, Chính phủ đã ban hành nghị quyết, giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan xây dựng 6 nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới theo chức vụ, chức danh, vị trí việc làm.

Đồng thời, gắn với lộ trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước và các giải pháp tài chính tạo nguồn cho cải cách tiền lương.

Tuy nhiên, từ năm 2020 đến nay do tác động bất lợi của nhiều yếu tố, đặc biệt là đại dịch COVID-19 làm cho nền kinh tế và ngân sách nhà nước gặp nhiều khó khăn nên Trung ương đã xem xét, quyết định lùi thời điểm thực hiện chính sách tiền lương mới theo nghị quyết 27.

Từ ngày 1-7-2023, thực hiện nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nghị quyết điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng (tăng 20,8%).

Việc này để giảm bớt khó khăn cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, đồng thời điều chỉnh lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công theo mức lương cơ sở cho phù hợp.

Thực hiện ý kiến của Bộ Chính trị và Quốc hội, Chính phủ sẽ trình Trung ương, Quốc hội việc thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương mới theo nghị quyết số 27 kể từ ngày 1-7-2024.

Tiền lương thấp, chưa tạo động lực, khuyến khích cán bộ

Đánh giá chung, về kết quả báo cáo nêu rõ công tác quản lý cán bộ, công chức đã có nhiều đổi mới. Cơ chế, chính sách về công tác công vụ, công chức được sửa đổi, bổ sung bảo đảm thống nhất với quy định của Đảng.

Song báo cáo cũng nêu một số hạn chế như chưa có nhiều cơ chế, chính sách để thu hút, trọng dụng người có tài năng trong hoạt động công vụ. Việc thể chế hóa chủ trương tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo còn chưa rõ nét.

Việc đổi mới cơ chế quản lý công chức theo vị trí việc làm còn chậm, chưa đồng bộ. Công tác bổ nhiệm cán bộ vẫn còn tình trạng bổ nhiệm khi chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện...

Bên cạnh đó, trật tự, kỷ cương hành chính chưa nghiêm, vẫn còn biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, sách nhiễu, gây phiền hà khi giải quyết công việc liên quan đến người dân, tổ chức.

Một số nơi, người đứng đầu chưa phát huy hết trách nhiệm, thiếu bản lĩnh, chưa gương mẫu, còn thụ động, né tránh, trông chờ vào sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.

Trong số các nguyên nhân chủ quan, báo cáo đánh giá tiền lương và thu nhập của cán bộ, công chức còn thấp, chưa thực sự tạo động lực, khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức tâm huyết, toàn tâm toàn ý cống hiến trong quá trình thực thi công vụ...

Thời gian tới, Chính phủ đề ra nhiều giải pháp, trong đó tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại. Đồng thời, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức theo vị trí việc làm, thực hiện cải cách chính sách tiền lương. 

THÀNH CHUNG/Báo Tuổi Trẻ

Tin cùng chuyên mục