Kết luận thanh tra Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh

12:15 08/11/2019

Kết luận của Thanh tra Thành phố ngày 13/9/2019 về việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với một số dự án tại Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh).

Kết luận thanh tra Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh cung cấp văn bản Kết luận thanh tra tại đây

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục