Kết luận thanh tra một số vấn đề tại Sở Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2015-2020

13:39 09/11/2019

Kết luận của Thanh tra Thành phố ngày 19/9/2019 về trách nhiệm thủ trưởng trong thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; việc quản lý, sử dụng tài chính ngành giáo dục và đào tạo; việc thực hiện nhiệm vụ được giao chủ trì trong 07 Chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

Kết luận thanh tra một số vấn đề tại Sở Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2015-2020

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh cung cấp văn bản Kết luận thanh tra tại đây

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục