Kết luận thanh tra một số vấn đề tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

10:40 10/11/2019

Kết luận của Thanh tra Thành phố ngày 23/9/2019 về trách nhiệm Thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Kết luận thanh tra một số vấn đề tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh cung cấp văn bản Kết luận thanh tra tại đây

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục