Kết luận thanh tra về thanh tra tài chính tại Công ty TNHH MTV 27/7 Thành phố

15:57 22/01/2021

(HMC) - Thanh tra TPHCM có Thông báo kết luận thanh tra số 08/TB-TTTP-P8 ngày 22/1/2021 về thanh tra lại đối với Kết luận thanh tra số 536/KLTT-Ttra ngày 25/10/2017 của Thanh tra Sở Tài chính về thanh tra tài chính Công ty TNHH MTV 27/7 Thành phố.

Kết luận thanh tra về thanh tra tài chính tại Công ty TNHH MTV 27/7 Thành phố

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh cung cấp văn bản Thông báo Kết luận thanh tra: TẠI ĐÂY

Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục