GẶP GỠ PHÓNG VIÊN BÁO, ĐÀI NĂM 2020

Thời gian

16:00 - 18:00, 03-01-2020

Địa điểm

Phòng họp báo 2 (Lầu 6)

Đơn vị tổ chức

Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng

70 người