HỌP GIAO BAN TRỰC TUYẾN BAN CHỈ ĐẠO THÀNH PHỐ VỀ TÌNH HÌNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA TP.HCM

Thời gian

16:30 - 17:30, 16-03-2020

Địa điểm

Phòng họp báo 2 (Lầu 6; Điểm cầu Trung tâm Báo chí TP)

Đơn vị tổ chức

Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng

120 người