HỌP GIAO BAN TRỰC TUYẾN BAN CHỈ ĐẠO THÀNH PHỐ VỀ TÌNH HÌNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA TP.HCM

Thời gian

16:00 - 19:00, 24-03-2020

Địa điểm

Điểm cầu Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh (Phòng họp báo 2, lầu 6)

Đơn vị tổ chức

Ban chỉ đạo Thành phố về tình hình phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM

Số lượng

50 người