KỲ HỌP THỨ MƯỜI CHÍN HĐND TP. HỒ CHÍ MINH (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)

Thời gian

13:45 - 17:00, 27-03-2020

Địa điểm

Điểm cầu Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh (Phòng họp báo 2, lầu 6)

Đơn vị tổ chức

Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng

30 người