Nhiệm vụ năm học 2020-2021 của ngành giáo dục TP.HCM

17:26 14/09/2020

(HMC) UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành chỉ thị số 10/CT-UBND về nhiệm vụ năm học 2020-2021 của ngành giáo dục tại TP.

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tập trung thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, hoàn thành việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho lớp Một, chuẩn bị tích cực các điều kiện cho việc triển khai chương trình ở các khối lớp tiếp theo đúng lộ trình.

Ngành Giáo dục và Đào tạo TP triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục (sửa đổi) được Quốc hội thông qua; tích cực rà soát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước; thực hiện tốt các công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp, đầu tư cơ sở vật chất nhà trường; chủ động trong việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ; đột phá trong công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông; nâng cao chất lượng giáo dục theo định hướng hội nhập khu vực và quốc tế.

Triển khai các giải pháp đồng bộ, đảm bảo thực hiện đầy đủ 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 giải pháp cơ bản theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo để hoàn thành nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Chủ động phối hợp với các Sở ngành liên quan và UBND các quận, huyện, tham mưu UBND TP tổ chức tổng kết thực hiện quyết định số 02/2003/QĐ-UB ngày 3/1/2003 về phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới trường học ngành giáo dục và đào tạo TP đến năm 2020; đảm bảo đến cuối năm 2020, có 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi từ 3 đến 18 tuổi (kể cả người dân không có hộ khẩu thường trú hoặc KT3), đáp ứng nhu cầu chỗ học cho tất cả người dân TP và từng bước nâng tỉ lệ học sinh được học 2 buổi/ngày, giảm sĩ số học sinh/lớp.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả, thực chất cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, nâng cao đạo đức nhà giáo; quan tâm và tham mưu các chê độ, chính sách nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo; tích cực đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ quản lý, giáo viên các cấp, nhất là tập huấn đội ngũ thực hiện hiệu quả chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Thực hiện tốt, hiệu quả việc chi thu nhập tăng thêm.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đổi mới phương pháp dạy, học, kiểm tra, đánh giá, nâng cao chất lượng dạy, học Ngoại ngữ (nhất là Tiếng Anh) và Tin học, các mô hình “Trường học thông minh”, tập trung mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuẩn quốc tế, thích ứng tốt với hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 1.0.

Tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy, học, quản lý giáo dục, xây dựng kho tài nguyên học liệu mở, hình thành mạng xã hội học tập trực tuyến, chia sẻ nguồn tư liệu học tập, phục vụ nhu cầu tự học, tự nghiên cứu của học sinh và nhu cầu học tập suốt đời của người dân.

Đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho Thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục; đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa giáo dục, chương trình kích cầu đầu tư cho giáo dục, huy động mọi nguồn lực và tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo.

Hoàn thiện và sớm triển khai 2 đề án được Thường trực Thành ủy thông qua, tổng kết và tham mưu tiếp tục mở rộng các mô hình, đề án.

Đẩy mạnh tiến độ, đảm bảo chất lượng công tác kiểm định chất lượng giáo dục và hoạt động tự đánh giá tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông. Tích cực phối hợp thực hiện các kỳ khảo sát độc lập, các chuẩn kiểm định quốc tế.

Tiếp tục quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lý tưởng, truyền thống, tinh thần yêu nước, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công tác truyền thông, tuyên truyền các chủ trương mới về giáo dục và đào tạo.

UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban ngành TP cần phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo làm tốt các nhiệm vụ chủ yếu đã nêu trên.

UBND các quận huyện tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch quỹ đất dành cho giáo dục và đào tạo và chuẩn bị các dự án xây dựng trường lớp trên địa bàn trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt, nhằm giải quyết đầy đủ chỗ học cho học sinh TP, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X; đáp ứng nhu cầu chỗ học cho tất cả người dân TP và từng bước nâng tỉ lệ học sinh được học 2 buổi/ngày, giảm sĩ số học sinh/lớp. Chỉ đạo và tích cực phối hợp triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp Một; chuẩn bị đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy, học và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cho việc triển khai chương trình ở các khối lớp tiếp theo đúng lộ trình...

Huyền Mai

Tin cùng chuyên mục