Phản hồi cử tri TPHCM, Bộ Nội vụ: Sớm trình bộ quy tắc về đạo đức công vụ, nghị định chống chạy việc, chạy chức

14:04 16/02/2023

Bộ Nội vụ đang triển khai xây dựng Nghị định của Chính phủ ban hành bộ quy tắc về đạo đức công vụ; đồng thời sớm trình Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định của Chính phủ về cán bộ, công chức, viên chức nhằm góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, chống chạy việc, chạy chức.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri TPHCM về nâng cao năng lực và đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Theo Công văn số 523/BNV-CCVC ngày 13-2-2023 của Bộ Nội vụ, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM phản ánh: cử tri kiến nghị tiếp tục đẩy mạnh vấn đề nâng cao năng lực và đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức.

Phản hồi ý kiến cử tri, Bộ Nội vụ cho biết, trong thời gian qua, Bộ đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành một số văn bản nhằm tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ, nhiệm vụ và đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang triển khai xây dựng nghị định của Chính phủ ban hành bộ quy tắc về đạo đức công vụ và triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến việc nâng cao đạo đức, tinh thần, bản lĩnh, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời tăng cường thanh tra công vụ để chấn chỉnh, đề nghị xử lý nghiêm minh, kịp thời những vi phạm của công chức, viên chức, kể cả khi đã chuyển công tác hoặc thôi việc, nghỉ hưu.

Để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế, Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030. Cùng với đó, bộ sẽ trình đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trẻ và cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý là nữ của chính quyền địa phương ở nước ngoài giai đoạn 2022-2025.

Mục đích nhằm nâng cao năng lực hoạch định chính sách, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo điều hành cho đội ngũ nữ cán bộ trẻ của chính quyền địa phương, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, bảo đảm yêu cầu trong tình hình mới và hội nhập quốc tế.

Gửi kiến nghị đến Quốc hội khóa XV sau kỳ họp thứ 4 về phòng, chống tham nhũng, cử tri Đà Nẵng đề nghị, ngoài việc hoàn thiện thể chế, chính sách, hệ thống pháp luật thì cần đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, siết chặt kỷ luật kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất năng lực và uy tín…

Bộ Nội vụ cho biết, thực hiện Kết luận số 21 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, Chính phủ đã có nghị quyết 30 để ban hành chương trình hành động thực hiện. Theo đó, Chính phủ đã xác định nhiều nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến việc hoàn thiện cơ chế, chính sách về công tác cán bộ.

Trong đó, Chính phủ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách, trong đó tiếp tục hoàn thiện pháp luật về sử dụng, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt, sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Theo chương trình hành động của Chính phủ, trong thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng các văn bản, đề án được giao; sớm trình Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định của Chính phủ về cán bộ, công chức, viên chức nhằm góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, chống chạy việc, chạy chức.

ANH PHƯƠNG/SGGP

Tin cùng chuyên mục