Sự kiện

Thư mời họp

Thư mời họp

Kính gửi các cơ quan báo, đài Trung tâm Báo chí Thành phố trân trọng kính mời các cơ quan báo/đài trên địa bàn Thành phố cử phóng viên tới dự và đưa ...