TPHCM chú trọng đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

15:05 27/08/2021

(HMC) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Ban hành kèm Quyết định số 3064/QĐ-UBND UBND TP.

TPHCM chú trọng đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Ảnh minh họa

Với Kế hoạch này, UBND TP yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện chỉ đạo, tổ chức thực hiện; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp, hiệu quả. Đồng thời, thường xuyên cập nhật thông tin, kiểm tra, giám sát, tổng hợp, đánh giá tình hình nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển.

Theo đó, tập trung vào 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, gồm:

Thứ nhất, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về bản chất của kinh tế tập thể, hợp tác xã nhất là hợp tác xã kiểu mới; vị trí, vai trò quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Thứ hai, rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và pháp luật có liên quan.

Thứ ba, củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã

Thứ tư, tăng cường năng lực quản trị, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, tiếp tục thành lập, phát triển thêm các hợp tác xã, tổ hợp tác, coi trọng mở rộng quy mô thành viên, nâng cao sức cạnh tranh, hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã; nâng cao vai trò chủ thể của các thành viên tham gia.

Thứ năm, củng cố, đổi mới tổ chức và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã TP

Thứ sáu, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng trong việc thực hiện kết luận, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Tải nội dung Kế hoạch được ban hành kèm Quyết định số 3064/QĐ-UBND: Tại đây

Vân Anh

Tin cùng chuyên mục