TỔNG KẾT NĂM 2019 & NHÌN LẠI 4 NĂM HOẠT ĐỘNG ĐƯỜNG SÁCH TP.HCM

Thời gian

09:00 - 10:00, 14-01-2020

Địa điểm

Phòng họp báo 2 (Lầu 6)

Đơn vị tổ chức

Công ty Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng

70 người