Kết luận thanh tra một số vấn đề tại Bệnh viện Trưng Vương

12:37 09/11/2019

Kết luận của Thanh tra Thành phố ngày 19/9/2019 về việc chấp hành quy định pháp luật trong việc quản lý, sử dụng tài chính tại Bệnh viện Trưng Vương.

Kết luận thanh tra một số vấn đề tại Bệnh viện Trưng Vương

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh cung cấp văn bản Kết luận thanh tra tại đây

Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục